O nas

Kim jesteśmy

Przyjaciel Zwierz – przyjaciel ludzi i zwierząt.

Fundacja Przyjaciel Zwierz powstała z potrzeby serca.

Działając jako aktywny wolontariusz w fundacjach pro zwierzęcych, nabrałam niezbędnego doświadczenia a także przekonania, że tylko poprzez realne działanie a także edukację społeczeństwa możemy zmienić świat. Pomysł na własną fundację pojawił się parę lat temu, ale dopiero w 2020 roku postanowiłam realizować swoją własną wizję pomagania.

Fundacja Przyjaciel Zwierz zajmuje się pomocą zwierzętom w potrzebie ( głównie psom i koniom), działaniami na rzecz ochrony środowiska i przestrzegania praw zwierząt oraz promowaniem pozytywnego jeździectwa i dbania o dobrostan koni w Polsce. Wierzę jednak, że pomoc braciom mniejszym można pogodzić ze wsparciem ludzi, którzy tej pomocy także potrzebują.

Mam głęboką nadzieję, że Przyjaciel Zwierz pokaże, że zwierzęta i ludzie mogą sobie nawzajem pomóc. Że wszyscy zasługujemy na godne życie, szacunek i prawo do życia bez względu na  nasze pochodzenie, rasę czy gatunek.

Ewa Leszczyńska, fundatorka i prezeska fundacji Przyjaciel Zwierz

Statut Fundacji Przyjaciel Zwierz

Art. 1

 1. Fundacja Przyjaciel Zwierz zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ewę Leszczyńską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 07 kwietnia 2020 roku (Repertorium A nr 2164/2020) sporządzonym przez Władysława Lewandowskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie.
 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity z dnia 18 grudnia 2015 roku, Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z dnia 7 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu

Art. 2

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Przyjaciel Zwierz.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa
 3. Fundacja ma osobowość prawną
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

Art. 3

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Czas trwania fundacji nie jest oznaczony

Art. 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Art. 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Art. 6

Celami fundacji są:

 1. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt udomowionych i dziko żyjących
 2. Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w szczególności związanej z opieką nad zwierzętami.
 3. Ochrona praw zwierząt
 4. Regulacja rozrodu zwierząt
 5. Poprawa warunków życiowych zwierząt w Polsce.
 6. Wsparcie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 7. Pomoc osobom potrzebującym
 8. Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz młodzieży szczególnie zagrożonej patologią
 9. Wspieranie jednostek i grup społecznych szczególnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego i społecznego
 10.  Przeciwdziałania patologiom społecznym

Art. 7

Fundacja realizuje swoje cele w sposób niedochodowy poprzez:

 1. Organizowanie i współorganizowanie akcji edukacyjnych, konferencji, targów, szkoleń, warsztatów i spotkań,
 2. Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych
 3. Współpracę z organizacjami i instytucjami realizującymi takie same lub podobne cele
 4. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym
 5. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów, propozycji
 6. Udzielanie pomocy społecznej, rzeczowej i finansowej osobom fizycznym innym organizacjom i instytucjom
 7. Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 8. Udzielanie pomocy społecznej, rzeczowej i finansowej zwierzętom, osobom fizycznym i instytucjom
 9. Prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie objętym niniejszym statutem
 10. Prowadzenie edukacji, psychoedukacji oraz wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 11. Organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i imprez integracyjnych
 12. Rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw zwierząt
 13. Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowanie dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt
 14. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom
 15. Organizowanie spotkań, programów w przedszkolach, szkołach, wyższych uczelniach, oraz seminariów
 16. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji
 17. Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi
 18. Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii społecznych dotyczących ochrony zwierząt
 19. Współpracę z środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z przepisami ustawy oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt
 20. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska
 21. Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo
 22. Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt
 23. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt
 24. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
 25. Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
 26. Kupowanie lub przyjmowanie zwierząt chorych, przebywających w złych warunkach, źle traktowanych, rzeźnych;
 27. Rehabilitację, leczenie oraz utrzymywanie wykupionych lub/i przyjętych pod opiekę zwierząt;
 28. Prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu zdrowych koni dla osób z problemami emocjonalnymi, z marginesu społecznego, dzieci niepełnosprawnych oraz osób z tzw. chorobami cywilizacyjnymi (depresja, anoreksja, bulimia, lęki, nerwice, fobie);
 29. Propagowanie idei troski o środowisko naturalne
 30. Udzielanie wsparcia osobom prywatnym zajmującym się zwierzętami
 31. Współdziałanie z właściwymi instytucjami, tj. Policją, Strażą Miejską oraz administracją publiczną w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw o wykroczeń wobec zwierząt.
 32. Współpracę z jednostkami oświatowymi oraz wychowawczymi.
 33. Występowanie z inicjatywą w zakresie wydawanie lub zmian przepisów legislacyjnych  dotyczących praw zwierząt
 34. Wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz materiałów informacyjnych
 35. Prowadzenie terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży, głównie metodą hipoterapii, w tym terapią kontaktową koniem
 36. Organizowanie zajęć, imprez i obozów rehabilitacyjnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią lub wykluczeniem społecznym
 37. Pomaganie rodzinom dotkniętym kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży znajdujących się w tych rodzinach
 38. Promocję i reklamę działań związanych z celami fundacji
 39. Pozyskiwanie dotacji z UE

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Art. 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc) złotych przekazany przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Art.9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

Art. 10

 1. Majątek Fundacji powstaje w oparciu o:
 • darowizny, spadki, zapisy
 • dotacje i subwencje oraz granty
 • sponsoring
 • dochody ze zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732 – tj.)
 • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
 • odsetki bankowe, dochody z akcji i udziałów, dochody z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przychody z najmu, dzierżawy.

2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Fundacji zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania jej majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 11

Organami Fundacji są:

 1. Fundator
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
 3. Rada Fundacji ( jeśli zostanie powołana)

Art. 12

Fundator zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone przez Zarząd i udziela Zarządowi Absolutorium.

Art. 13

Zarząd Fundacji

 1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator.
 2. Fundator może wejść w skład Zarządu i pełnić funkcję Prezesa Zarządu
 3. Zarząd składa się z od jednego do trzech Członków,
 4. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
 • złożenia przez Członka Zarządu pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
 • odwołania z funkcji Członka Zarządu przez Fundatora
 • pozbawienia Członka Zarządu praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 • objęcia przez niego funkcji w Radzie Fundacji
 • śmierci Członka Zarządu.

6. W przypadku śmierci Fundatora, Członków Zarządu powołują Członkowie Rady Fundacji

7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

9. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone przez postanowienia Statutu do kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:   

 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 • Działania na rzecz przyjmowania do Fundacji nowych członków i wolontariuszy
 • Udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów i porozumień o współpracy z innymi instytucjami,
 • Merytoryczna i techniczna organizacja pracy biura Fundacji

Art. 14

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy (w przypadku małej aktywności Fundacji raz na 12 miesięcy).
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu lub Fundatora, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu,

Art. 15

Sposób reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań finansowych.

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo każdy Członek Zarządu.
 3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.
 4. Sprawozdania Finansowe podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu

Art.16

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji. 
 2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Rada Fundacji składa się z od jednego do pięciu Członków
 4. Członkowie rady powołani są na czas nieokreślony
 5. W przypadku śmierci Fundatora, Członków Rady Fundacji powołują pozostali Członkowie Rady Fundacji.
 6. Fundator może wchodzić w skład rady o ile nie jest członkiem Zarządu Fundacji.
 7. Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej Członków,  przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. Przy równowadze głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 8. Członkowie Rady nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji
 9. Członkiem Rady nie może być:
 • Członek Zarządu
 • Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.

10. Przewodniczącego Rady Fundacji pierwszej kadencji powołuje Fundator. Każdego następnego Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Rada Fundacji spośród swoich Członków.

11. Rada Fundacji odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji na wniosek każdego Członka Rady Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji

12. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady Fundacji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży.

Art. 18

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą
 • złożenia przez Członka Rady Fundacji pisemnej rezygnacji
 • odwołania z funkcji Członka Rady Fundacji
 • pozbawienia Członka Rady Fundacji praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 • śmierci Członka Rady Fundacji.

Art.19

 1. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:
 • nienależytego wypełniania funkcji Członka Rady Fundacji
 • istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Art. 20

Do zadań Rady Należy:

 1. Opiniowanie planów Zarządu
 2. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych Fundacji
 3. Pomoc merytoryczna w działaniach podejmowanych przez Zarząd
 4. Opiniowanie i współtworzenie materiałów o Fundacji do prezentacji w mediach i Internecie.
 5. Ocena działalności Zarządu
 6. Rozwiązywanie zagadnień problemowych i prawnych, dotyczących członków Władz Fundacji i działania Fundacji

Art. 20

Zmiany statutu Fundacji, w tym zmiany celów Fundacji, może dokonać Fundator, a w przypadku jego śmierci – Rada Fundacji

Art. 21

 1. Dla efektywnej poprawy realizacji celów Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Fundator.

Art. 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, a w przypadku jego śmierci – Rada Fundacji.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w przypadku jego śmierci – Rada Fundacji.
 4. Fundator w oświadczeniu, a w przypadku jego śmierci – Rada Fundacji w uchwale, wskaże inną fundację lub stowarzyszenie, realizujące podobne cele statutowe, któremu przekazany zostanie majątek likwidowanej Fundacji.

Dołącz do nas

Empatia – dobro deficytowe. Jesteśmy po to, by szerzyć ideę pomagania, zarażać empatią i pomagać katowanym, bezdomnym zwierzętom.

By wspierać potrzebujących. By edukować i wskazać inną drogę.

Zostańmy Przyjaciółmi!

X